IABR-

IABR–2014–ATELIERS

Projectateliers in BrabantStad, Rotterdam en op Texel

Workshop Projectatelier Rotterdam: JCFO en .Fabric, NYC sept2013

Verreweg het belangrijkste onderdeel van het onderzoeks- en ontwikkeltraject van IABR–2014–URBAN BY NATURE–. zijn de drie IABR–PROJECTATELIERS. De IABR heeft deze opgezet samen met de gemeente Texel, de gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Brabant op basis van concrete en bestaande ruimtelijke opgaven.

Sabbatical detour
Met de kracht van het ontwerp als uitgangspunt, en door middel van de uitwisseling en ontwikkeling van kennis en de reflectie op de concrete opgave, wordt een tijdelijke werkruimte gecreëerd – een culturele, vrije ruimte: de sabbatical detour – waarin vanuit een nieuw perspectief naar de opgave gekeken kan worden en zo concreet mogelijk naar te implementeren oplossingen wordt toegewerkt.

Met de IABR–Projectateliers wordt de koppeling van bestaande stedenbouwkundige opgaven aan kennisontwikkeling (onderzoek) én aan publieke confrontatie en internationale benchmarking (manifestatie) gerealiseerd. De resultaten vormen immers onderdeel van de hoofdtentoonstelling van IABR–2014– in de Kunsthal Rotterdam en het openbaar debat daaromheen, waarna de participerende lokale en regionale overheden daadwerkelijk met de resultaten aan de slag gaan.

Elk Projectatelier is gekoppeld aan één van de drie subthema’s van IABR–2014–URBAN BY NATURE– die de leidraad vormen van de hoofdtentoonstelling: de relatie tussen stad en natuur in DE AARDE EEN TUIN (Projectatelier Texel), het belang van de analyse van de stofstromen in HET STEDELIJK METABOLISME (Projectatelier Rotterdam), en de noodzaak nieuwe manieren te ontwikkelen om met de grote tapijtmetropolen om te kunnen gaan in STRATEGIEËN VOOR HET STADSLANDSCHAP (Projectatelier BrabantStad).

De curator van IABR–2014–, Dirk Sijmons, is tevens Ateliermeester van de drie ateliers, en de ontwerpopgave is telkens belegd bij een combinatie van landschapsarchitecten- en stedenbouwkundige ontwerp bureaus.
Daarnaast wordt nauw samengewerkt met private en publieke partijen.

De IABR–Projectateliers worden door de IABR uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.