IABR-

2050 - An Energetic Odyssey


De Europese klimaatdoelstelling – 80 tot 95 procent reductie van broeikasgasemissies in 2050 ten opzichte van 1990 – vergt ingrijpende systeemveranderingen. Het IABR–Atelier 2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis laat zien hoe diepgaand de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar een grotendeels door hernieuwbare energiebronnen gevoede energievoorziening feitelijk is. Het is een (ruimtelijke) opgave die nog altijd flink wordt onderschat. Op land zullen we alles uit de kast moeten halen op het gebied van energiebesparing, centrale en decentrale initiatieven met zonnepanelen, wind, biomassa, geothermie, restwarmte, enzovoorts. Zelfs met een maximale inspanning zal dit alles ontoereikend blijken.
2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis verbeeldt een systeemsprong die het mogelijk maakt dit gat te dichten door op zeer grote schaal windenergie voor de omringende landen te oogsten op de relatief ondiepe Noordzee.

Verbeeldingsslag
Het IABR–Atelier 2050 laat zien wat er allemaal bij zo’n ambitieuze aanpak komt kijken, welke infrastructuur dat vraagt, wat meekoppelen met de Noorzee-natuur betekent, welke rol een entrepreneurial state hierin speelt, welke innovaties dit vraagt en vooral welke nieuwe economische dynamiek dit zal genereren, bijvoorbeeld in de offshoresector.
Ontwerpend onderzoek helpt bij deze verbeeldingsslag. De installatie is bedoeld als een oriëntatiepunt voor een brede dialoog tussen publieke en private partijen en een nieuwe, tot de verbeelding sprekende stap richting de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare energie op en om de Noordzee. Aan de hand van een robuust toekomstscenario worden ontwikkelingsperspectieven geschetst.

Na afloop van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY is de installatie omgezet naar video: klik hier

Naar een schone economie
De titel van het project, 2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis, is bedoeld als provocatie. Velen onderschatten de omvang van de uitdaging, en denken dat de transitie alleen gedragen hoeft te worden door middel van kleinschalige projecten. Het mondiaal afgesproken doel van een beperking van de opwarming tot 1,5 tot 2 graden vergt echter ook grootschaliger, ingrijpender veranderingen van het systeem. Het goede nieuws is dat er in principe genoeg energie te oogsten is op de Noordzee. 2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis laat zien dat de Next Economy een schone economie kan zijn.


Een productie van IABR i.s.m. Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, RWE, Natuur & Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam
Concept: Maarten Hajer en Dirk Sijmons
Ontwerpend onderzoek, research en animatie: H+N+S Landschapsarchitecten, Ecofys en Tungsten Pro