IABR-

IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad

De Smet Vermeulen Architecten


Gezondheid en zorg spelen een steeds belangrijkere rol in de stadsontwikkeling, ook als het gaat om stedelijke economie en werkgelegenheid. Het krachtenveld waarbinnen geopereerd moet worden is volop in transitie. Er vindt een decentralisatie plaats van zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Daarnaast consolideert de gezondheidseconomie en komt deze steeds meer in handen van een aantal grote partijen die weinig verankerd zitten in de lokale praktijk. De relatie tussen inkomens- en opleidingsniveau enerzijds en gezondheid en levensverwachting anderzijds wordt in steeds meer onderzoeken bevestigd. Gezondheidsbeleid is daarmee ook sociaal beleid geworden. De nadruk verschuift van ‘cure’ naar ‘care’ en er ontstaan nieuwe condities voor gemeenten, verzekeraars en zorgtehuizen. Hoe kunnen lokale en regionale overheden beleid ontwikkelen voor een gezonde en sociaal inclusieve stad?

Focus
De Master Class: Zorgzame Buurten richt zich op gezondheid als sociaal vraagstuk en biedt concrete handvaten hoe gezondheid en stadsontwikkeling beter aan elkaar te koppelen zijn. De deelnemers gaan op zoek naar wat bestuurders kunnen doen, welke partners nodig zijn en welke ruimtelijke factoren kunnen worden benut of versterkt teneinde een gezonde, inclusieve stad te creëren.

Drie aspecten staan centraal:
1. De noodzaak en kans om de koppeling te maken tussen het ruimtelijke domein en de sociaal-economische investeringen in gezondheid door sociaal programma een plek te geven in stadsplanning en -ontwikkeling;
2. Onderzoek naar hoe gemeenten (grondposities, vastgoed) en zorgverzekeraars (vastgoed, zorgaanbod) optimaal kunnen samenwerken aan de sociaal-ruimtelijke agenda;
3. Formuleren hoe de overheid (als choreograaf) het (zorg)speelveld kan organiseren en samenwerkingen kan stimuleren tussen de fragiele én kapitaalkrachtige actoren (stadsontwikkeling, investeringen, verdienmodellen).

Praktische informatie
De Master Class staat onder leiding van Joachim Declerck (Ateliermeester van IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad) en richt zich op bestuurders uit het ruimtelijk en sociale domein.
Tijdens de Master Class brengen bestuurders een eigen casus in waarop met de inzet van het ontwerpend onderzoek een nieuw perspectief wordt ontwikkeld en waarvoor alternatieve oplossingsrichtingen worden verkend.

De Master Class vindt op 16 en 17 maart plaats in Brussel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indira van 't Klooster (Architectuur Lokaal).

IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad
De Master Class bouwt voort op de resultaten van het IABR–Atelier: De Gezonde Stad, dat als onderdeel van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY is ontwikkeld. Atelier Utrecht heeft onderzocht hoe gezondheid en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn en welke innovatieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën kunnen bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad waarbij de solidariteit tussen de verschillende generaties, culturen en inkomensgroepen voorop staat. Niet alleen zijn de ruimtelijke en programmatische transformaties in de stad in relatie tot gezondheid en welzijn verkend, maar ook de veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg.


De Master Classes Ontwerpkracht worden georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van de IABR en in het kader van het Rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.