IABR-

IABR–2016–ATELIERS

Ateliers in Groningen, Utrecht, Rotterdam, Albanië en Brussel, en op de Noordzee

workshop Project Atelier Utrecht

foto: Sis Pillen


De IABR is een architectuur biennale die permanent onderzoek doet naar de toekomst van de stad. Belangrijk middel dat zij daarbij inzet is het Projectatelier: een langlopend ontwerpend onderzoekstraject waar de IABR in gezamenlijk opdrachtgeverschap met een (meestal stedelijke) overheid een bestaande opgave tijdelijk onderbrengt in de vrije, culturele ruimte om zo te komen tot innovatieve, concrete oplossingen.

In het kader van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– werkt de IABR samen met de gemeente Rotterdam; met de gemeente Utrecht; met een alliantie van de Provincie Groningen, de gemeente Groningen, Eemsdelta Regio en de regio Groningen-Assen; met een alliantie van Vlaamse actoren, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de Provincie Vlaams Brabant; met de nationale regering van Albanië; en met een alliantie van publieke en private partijen rond de Noordzee.

De Ateliers zetten ontwerpend onderzoek in om te komen tot ruimtelijke en economische ontwikkelmodellen, nieuwe allianties en uitgewerkte voorstellen voor pilot projects. De resultaten zijn in 2016 belangrijke ankerpunten van de hoofdtentoonstelling THE NEXT ECONOMY­– en worden vervolgens ingezet bij het werken aan de lokale opgave: implementatie is immers altijd het doel.


Gezond, energiek en productief
De drie Nederlandse Projectateliers die zijn gestart in Groningen, Utrecht en Rotterdam, staan alle drie in het teken van het thema, The Next Economy. Zij richten zich op drie belangrijke kwesties bij het ruimtelijk voorsorteren op de toekomstige stedelijke economie in Nederland: energietransitie, zorg en vergrijzing, en (circulaire) maakeconomie.


IABR–2016–Projectatelier Utrecht: de Gezonde Stad
Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de gemeente Utrecht.
Ateliermeester is Joachim Declerck, partner van Architecture Workroom Brussel (AWB).

De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke innovatieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën kunnen in Utrecht bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad waarbij de solidariteit tussen de verschillende generaties, culturen en inkomensgroepen voorop staat, en die ook de rest van Nederland en het buitenland kunnen inspireren?

Verder lezen? Klik hier.


IABR–2016–Projectatelier Groningen: naar een nieuw energielandschap
Projectatelier Groningen is een samenwerking van de IABR en de provincie Groningen, de gemeente Groningen, Eemsdelta Regio en de Regio Groningen-Assen.
Ateliermeester is Jandirk Hoekstra, partner van H+N+S Landschapsarchitecten.

Centraal staat de onderzoeksvraag: Hoe kan een “next economy”, gebaseerd op hernieuwbare energie en een beperkte uitstoot van CO2, een nieuw wenkend perspectief worden voor Noord–Nederland en voor de regio Groningen–Eemshaven in het bijzonder?

Verder lezen? Klik hier.


IABR–2016–Projectatelier Rotterdam: de Productieve Stad
Het tweede Projectatelier Rotterdam is opnieuw een samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam.
Ateliermeester is Daan Zandbelt, associate bij De Zwarte Hond.

De centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan Rotterdam een toekomstbestendige ruimtelijke economische strategie lanceren, gebaseerd op de regionale ontwikkeling van een maakeconomie die lokaal waarde toevoegt, circulair en sociaal inclusief is, en die uitgaat van de aanwezige dynamiek en (ruimtelijke) potentie in stad en regio?

Verder lezen? Klik hier.


Atelier Productieve Metropool BXL
Het doel van Atelier Productieve Metropool BXL is een betere afstemming tussen de veranderende economie en de organisatie van de ruimte voor productieve activiteiten in het metropolitane gebied van de hoofdstad. Hoe kunnen ruimtelijke kwaliteit en stedelijke economie elkaar versterken en wie maakt de productieve stad?

Atelier Productieve Metropool BXL is een samenwerking van de IABR, Architecture Workroom (AWB) en Brusselse en Vlaamse actoren, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de Provincie Vlaams Brabant.

Verder lezen? Klik hier


ATELIER ALBANIA
In respons op premier Edi Rama’s oproep aan ontwerpers wereldwijd om bij te dragen aan Next Generation Albania, stelden George Brugmans (IABR), Freek Persyn en Johan Anrys (51N4E, Brussel) Atelier Albania voor.
Het Atelier werd opgericht in februari 2014, adviseert de regering en is geïntegreerd in het Ministerie van Stedelijke Ontwikkeling. De directeur van het Nationaal Planbureau (AKPT), Adelina Greca, is ook de directeur van het Atelier; Brugmans en Persyn zijn benoemd tot speciale adviseurs.

Verder lezen? Klik hier


Atelier Noordzee: 2050 - Een Energieke Ontdekkingsreis
De Europese klimaatdoelstelling – 80 à 95 procent reductie van broeikasgasemissies in 2050 ten opzichte van 1990 – vergt ingrijpende systeemveranderingen.
2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis laat zien hoe diepgaand de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar een grotendeels door hernieuwbare energiebronnen gevoede energievoorziening feitelijk is. Het project verbeeldt een systeemsprong die het mogelijk maakt dit gat te dichten door op zeer grote schaal windenergie voor de omringende landen te oogsten op de relatief ondiepe Noordzee.

IABR i.s.m. Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, RWE, Natuur & Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam
H+N+S Landschapsarchitecten, Ecofys en Tungsten Pro

Verder lezen? Klik hier


IABR–Ateliers: altijd gericht op resultaat en implementatie
De IABR leidde de afgelopen jaren Ateliers in onder meer São Paulo, Istanbul en Albanië. In Nederland organiseert de IABR projectateliers als leadpartner van het Rijk en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
In het kader van de vorige biennale, IABR–2014–URBAN BY NATURE–, werkte de IABR samen met de gemeentes Rotterdam en Texel, en met een alliantie van de Provincie Noord-Brabant, BrabantStad en de Brabantse Waterschappen. Deze drie Projectateliers hebben innovatieve ruimtelijke en economische ontwikkelmodellen en uitgewerkte projectvoorstellen opgeleverd waar de betrokken overheden vervolgens concreet mee aan de slag zijn gegaan.

De provincie Noord-Brabant zet de in het IABR–Projectatelier BrabantStad ontworpen ontwikkelprincipes in bij een Brabant-brede discussie over de toekomst, die de basis legt voor de Omgevingsvisie die de provincie in 2018 zal presenteren. Op een aantal plekken wordt al concreet gewerkt aan de vertaalslag van de regionale ontwikkelprincipes naar lokale uitwerkingen, onder andere in de Dommelvallei.
In december 2014 heeft de Texelse gemeenteraad het voorstel van het College van B&W om de resultaten van IABR–Projectatelier Planet Texel als leidraad én principe te gebruiken bij de toekomstige ontwikkeling van het eiland en de uitvoering van de plannen metterdaad te faciliteren, te beginnen in De Koog, enthousiast en unaniem aangenomen. Inmiddels zijn de in het Atelier ontwikkelde 'Texel Principes' een handvat voor het bestuur: "ze werken als wonderolie".
De gemeente Rotterdam gebruikt de uitkomsten van het IABR–Projectatelier Het Metabolisme van Rotterdam als inspiratiebron én onderlegger voor het verder werken aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie.

Voor een compleet overzicht van de IABR–Projectateliers en Test Sites, klik hier

De IABR–Projectateliers worden door de IABR uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.