IABR-2020-

Naast de resultaten van het IABR–Atelier Droogte in de Delta werden voor de tentoonstelling DOWN TO EARTH: DROOGTE IN DE DELTA vier exemplarische Nederlandse projecten geslecteerd die concreet oplossingsrichtingen verkennen die in Nederland en elders kunnen worden ingezet bij het vasthouden en gebruiken van zoet water: COASTAR, Panorama Waterland, Watermozaïek Groene Hart en Sponstuin


COASTAR
duurzame zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond

Duurzame zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond

beeld: COASTAR, Pepijn Barnard

Onderzoeksinstituten werken met bedrijven en overheden samen aan doelgericht onderzoek naar grootschalige, ondergrondse opslag van zoetwater. Voor vier locaties in Zuid-Holland zijn ingrepen verkend en uitgewerkt in pilots. Er ontstaat een instrumentarium, dat zowel in andere regio’s in Nederland als in kustgebieden wereldwijd kan worden ingezet.

realisatie: Allied Waters, KWR, Deltares, Arcadis


PANORAMA WATERLAND
een zoektocht naar een eeuwig schone drinkwaterbron


Panorama Waterland als aanjager voor de landbouw- en energietransitie

Samen met landschapsarchitecten en andere partners onderzoekt waterbedrijf Vitens hoe het 5.7 miljoen klanten in Nederland van voldoende drinkwater kan blijven voorzien. Watersysteem en bodem zijn leidend voor de inrichting en het grondgebruik. Het onderzoek richt zich op een nieuw integraal ruimtelijk concept dat het vasthouden van het beschikbare water als vertrekpunt heeft. De uitgangspunten zijn getoetst in een voorbeelduitwerking voor de Sallandse Heuvelrug.

realisatie en ontwerpend onderzoek: Vitens, H+N+S Landscape Architects, Ruimtevolk, Roosemalen & Savekoul


WATERMOZAÏEK GROENE HART
bodem als conditie, water als instrument, landgebruik als resultante

bouwstenen voor Watermozaïek Groene Hart

beeld: Sant en Co, FABRICations

Ontwerpend onderzoek naar de effecten van een meer toekomstbestendig waterbeheer dat vertrekt vanuit de bodemconditie. Niet landgebruik, maar waterpeilbeheer en bodemconditie worden de sturende factoren. Per bodemtype is onderzocht wat het beste peilbeheer is om bodemdaling, uitstoot van CO2-equivalenten, verzilting en de gevolgen van droogte tegen te gaan. Vervolgens zijn daar passende vormen van landgebruik aan gekoppeld.

een initiatief van Stuurgroep Groene Hart
ontwerpend onderzoek: Sant en Co, FABRICations


SPONSTUIN
stad als spons

Sponstuin

Onderzoek van De Urbanisten naar een nieuwe, duurzame benadering van watermanagement in een stedelijke omgeving. Hoe kan een aantrekkelijke groene buitenruimte functioneren als een spons in de stad, als een groene plek die water kan opzuigen en vasthouden bij perioden van hevige regen.

realisatie en ontwerpend onderzoek: De Urbanisten