IABR-

Het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied onderzoekt en test hoe de demografische groei van de regio als kans kan worden ingezet om de noodzakelijke transities op het vlak van open ruimte, bereikbaarheid, economie en energie mee vorm te geven. Het Oost-Vlaams kerngebied wordt gezien als één samenhangend systeem en het Atelier besteed aandacht aan drie inhoudelijke pijlers om, uiteindelijk, het woonbeleid mee aan te sturen: Productief Landschap, Circulaire Economie en Verbonden Figuur.

Ruimte voor Productie

foto: Sis Pillen

Een productief landschap als structurerende en veerkrachtige open ruimte
Niet alleen landbouw, maar ook de vruchtbare bodem van het Oost-Vlaams Kerngebied, haar rivieren, kanalen en polders, haar sterke economie in stadskernen en haven, en de verschillende mogelijkheden tot het opwekken van hernieuwbare energie zijn dé kerningrediënten voor een productief landschap. Ieder afzonderlijk zijn zij motor voor ontwikkeling en leveren ze belangrijke ecosysteemdiensten aan de maatschappij. Door de kerningrediënten voor een productief landschap binnen het Oost-Vlaams kerngebied in kaart te brengen en te gebruiken als vertrekbasis voor de indeling van verschillende gebieden kunnen er slimme koppelingen gelegd worden tussen verschillende ruimtelijke functies en kwaliteiten.

Productief Landschap

foto: Sis Pillen

Ruimte voor circulaire economie en woon-werkwijken in een productieve metropool
Circulaire economie staat overal hoog op de agenda, maar wat betekent dit en vooral hoe kunnen we dit bereiken? Vandaag zijn vele economische activiteiten geïsoleerd op bedrijventerreinen. Door deze productieve activiteiten opnieuw een plaats te geven in onze steden ontstaan nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling en kan er op zoek gegaan worden naar een slimme integratie van verschillende motoren zoals economie, energie en water, met het woonweefsel.

Een verbonden figuur, raamwerk voor een meer gedeelde mobiliteit
Naast mobiliteit kunnen ook water, energie, economie en zorgzame leefomgevingen mee bouwen aan een “verbonden figuur”: door ruimer te denken dan alleen het verkeer, kan er op een vernieuwende manier ingezet worden op gedeelde mobiliteit. Zo kunnen kruispunten tussen het trage wegen netwerk en energievoorzieningen interessante oplaadpunten voor e-bikes opleveren, die op hun beurt woonontwikkeling kunnen sturen. Als we dit slim aanpakken kan het Oost-Vlaams Kerngebied zich hiermee (inter)nationaal profileren als vernieuwende metropoolregio.