IABR-

De IABR is meer dan een serie tweejaarlijkse manifestaties. Zij initieert en produceert Ateliers: research & development projecten met een meerjarig karakter, altijd oplossingsgericht en gekoppeld aan werkelijke, bestaande opgaven in steden in binnen- en buitenland.

IABR–Atelier Istanbul, Workshop in Arnavutköy

beeld: IABR

Voor iedere editie kiest de IABR een nieuw thema maar zij borduurt inhoudelijk ook voort op de voorgaande editie(s). Er wordt niets weggegooid, kennis en resultaten tellen op. De IABR werkt op die manier continu aan het scherpstellen en het presenteren van de opgaven van morgen: zij koppelt denken aan doen, onderzoek en reflectie aan concrete opgaven en bestaande projecten.
De IABR is dus meer dan een serie incidentele manifestaties. Haar werkmethode verbindt de manifestatie met de research en development van daadwerkelijke implementatietrajecten, aan echt stad maken.

Een methodologie
Gaandeweg de 4e IABR: Open City, heeft de IABR deze werkmethode voor het eerst concreet gestalte gegeven in nauwe samenwerking met SEHAB, de dienst Stedenbouw van de stad São Paulo. In het hart van deze eerste samenwerking is het werkmodel van de sabbatical detour ontstaan, een methodologie die locatie, onderzoek, uitwisseling, presentatie en implementatie aan elkaar koppelt en op die manier met een stedenbouwkundig project, letterlijk, een omweg maakt langs een internationale tentoonstelling.

São Paulo werd zo de eerste IABR Test Site, Rotterdam en Istanbul volgden snel daarna. In deze drie steden zette de IABR in nauwe samenwerking met lokale partners een aantal Ateliers op. Open en nieuwe allianties tussen stedenbouwers, wetenschappers, kennisinstituten, bedrijven, ontwikkelaars en lokale besturen vormen de drijvende kracht achter deze projecten. Tijdens de 4e en 5e IABR: Open City en Making City werden ze gepresenteerd aan publiek.
In de jaren daarna werden ook in Albanië, in Brussel en in Oost-Vlaanderen IABR–Ateliers opgezet, en samen met overheden, bedrijven en natuurorganisaties een Atelier dat de mogelijkheden van grootschalige winning van windenergie op de Noordzee onderzocht.
Het expliciete doel was steeds om na afloop van een biennale de concrete oplossingen ook daadwerkelijk te (helpen) realiseren.

Workshop Atelier Istanbul

Het partnerschap met de Rijksoverheid
In 2011 besloot het Rijk met zeven grote Nederlandse ruimtelijke projecten mee te doen met de 5e IABR: Making City. Het succes van deze manier van werken gekoppeld aan de methodologie die de IABR op haar Test Sites had ontwikkeld.
Dit leidde ertoe dat de IABR in 2012 de opdracht kreeg van het toenmalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu om in de periode 2013–2016 in totaal zes IABR–Ateliers op te zetten samen met Nederlandse lokale en regionale overheden. Doel was het aanjagen en versterken van de vroegtijdige rol van ontwerp in het ruimtelijk beleid van Nederlandse steden en regio's. De opdracht was gekaderd in de ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2013 - 2016 van het Ministerie.
Er werden door de IABR zes Ateliers opgezet, in 2013- 2014 samen met de gemeentes Rotterdam en Texel, en met een alliantie bestaande uit de Provincie Noord-Brabant, BrabantStad en de Brabantse Waterschappen; en in 2015 - 2016 samen met opnieuw de gemeente Rotterdam, met de gemeente Utrecht en met een alliantie van de Provincie Groningen, de stad Groningen en de Regio Assen-Groningen.

In 2017 verhuisde de ARO naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het kader van de ARO 2017 - 2020 wordt het Atelier Rotterdam voortgezet en worden een aantal nieuwe Ateliers opgezet.

Oplossingsgericht
Wat de IABR een lokale of regionale overheid met deze werkmethode te bieden heeft, is dus heel letterlijk tijd en ruimte: de sabbatical detour, een kwalitatieve omweg tijdens welke alliantievorming, onderzoek, kennisuitwisseling, reflectie, publiek debat en tentoonstelling – en dat alles in een internationale setting – meerwaarde toevoegen aan de gangbare manier om een stedenbouwkundige opgave op te pakken.
Samenwerking met de IABR leidt tot beter resultaat omdat de sabbatical detour condities biedt die bredere reflectie mogelijk maken dankzij het samen met een internationaal netwerk van experts zoeken naar alternatieven, naar nieuwe allianties, nieuwe perspectieven en onverwachte maar altijd concrete en toepasbare oplossingen, alles in een open en vrije culturele ruimte.

Voor een volledig overzicht van IABR–Ateliers, klik hier