IABR-2020-

Droogte in de Delta

foto: Aad Hoogendoorn

Nu wetenschappers wereldwijd dringend verandering bepleiten op een schaal waarvoor geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat, is weinig meer vanzelfsprekend. Zelfs het feit dat Nederlanders, als geen ander volk, weten hoe met water om te gaan, is dan even geen zekerheid meer. Want in de delta waar we leven confronteert klimaatverandering ons met nieuwe problemen. Steeds vaker is er een teveel aan water, maar ook worden we, en dat is echt nieuw, geconfronteerd met droogte en zoetwatertekorten. We hebben ons land honderden jaren lang steeds slimmer ingericht op het zo snel en efficiënt mogelijk afvoeren van water vanuit het oogpunt van waterveiligheid en landbouwproductiviteit. Maar hoe water vast te houden om het te kunnen gebruiken als we het nodig hebben, is plots een nieuwe uitdaging.

Bouwstenen voor een nieuwe zoetwaterstrategie
De droge zomer van 2018 was voor de hoofdcurator van DOWN TO EARTH, George Brugmans, aanleiding om een onderzoek te starten naar de kansen en kaders voor grootschalige opslag van zoet water in de boven- én ondergrond. Met Marco Vermeulen (Studio Marco Vermeulen) als lead designer verkende het IABR–Atelier Droogte in de Delta welke mogelijkheden er zijn om het water-bufferend vermogen van de delta te vergroten, en welke kansen dat oplevert. Belangrijkste doel was bouwstenen voor een nieuwe zoetwaterstrategie aan te dragen in samenhang met andere transitie-opgaven waarbij sprake is van steeds intensiever gebruik van boven- en ondergrond, zoals energietransitie, voedselproductie en verstedelijking. Een nieuwe strategie is hoognodig, want, zoals Vermeulen het zegt: "Klimaatverandering dwingt ons om van de Nederlandse watermachine weer een veerkrachtige delta te maken."

Droogte in de Delta

foto: Aad Hoogendoorn

DOWN TO EARTH: DROOGTE IN DE DELTA
De uitkomsten van het Atelier Droogte in de Delta staan centraal in de eerste tentoonstelling van DOWN TO EARTH. Ze worden in beeld gebracht door middel van een 30 meter brede en 3,5 meter hoge animatie van een doorsnede van de Nederlandse Delta. We kijken richting Duitsland, Frankrijk en België, stroomopwaarts langs de Rijn, Maas en Schelde, in de verte zien we de Alpen. In ongeveer zeven minuten laten Studio Marco Vermeulen en Tungsten Studio zien hoe onze delta nu functioneert, welke problemen zijn ontstaan door klimaatverandering en wat de concrete bouwstenen kunnen zijn voor een nieuwe, gemeenschappelijke zoetwaterstrategie in samenhang met andere transitie-opgaven.


Voor meer informatie over de presentatie van de uitkomsten van het Atelier in de tentoonstelling, klik hier


Droogte in de Delta

foto: Aad Hoogendoorn

Vier verkenningen
Naast de resultaten van het Atelier selecteerde de curator, George Brugmans, vier exemplarische Nederlandse projecten die de door het Atelier voorgestelde oplossingsrichtingen reeds heel concreet verkennen: COASTAR, Panorama Waterland, Watermozaïek Groene Hart en Sponstuin.

Praktische voorstellen voor concrete actie
Met DOWN TO EARTH: DROOGTE IN DE DELTA wil de IABR nadrukkelijk oproepen tot actie. Met concrete voorstellen voor oplossingsrichtingen, opdat lokale en regionale overheden kansen en mogelijkheden zien om de eigen specifieke opgave zo aan te pakken dat alle acties optimaal passen in de noodzakelijkerwijs samenhangende transitie van onze delta. De tentoonstelling bepleit een radicale omslag in denken en doen. We moeten van een vanzelfsprekend natte delta, die overtollig water zo snel mogelijk moet afvoeren, naar een slimme delta die zoet water kan vasthouden zodat we het kunnen gebruiken als we het nodig hebben.

DROOGTE IN DE DELTA is opnieuw een goed voorbeeld voor hoe de IABR de brug slaat tussen ontwerpend onderzoek, publieke presentaties en concrete actie, door doelbewust de vrije culturele ruimte te gebruiken voor een continu open verbeeldings- en ontwikkelingsproces gericht op de real-world implementatie van de resultaten.

De sleutelteksten van de tentoonstelling kun je onder aan deze pagina downloaden.

De Sponstuin van de Urbanisten, met het Keilepand op de achtergrond


De tentoonstelling is gepresenteerd in de Keilezaal en was open voor publiek van 19 september tot en met 1 november 2020.

Droogte in de Delta