IABR-

In veel gemeenten in Oost-Vlaanderen werden de afgelopen jaren burgemeestersconvenanten ondertekend, maar vaak weet men niet goed hoe de ambitieuze doelstellingen nu ook in de praktijk te brengen. Daarom organiseert het IABR–Atelier OVK een serie webinars vertrekkend vanuit een tweeledige vraag: hoe kunnen we via concrete projecten bouwen aan de toekomst van de regio, en andersom, hoe kunnen grote maatschappelijke doelen een hefboom zijn voor vernieuwende ontwikkelingen op het terrein?

In deze webinars komen verschillende locaties en uitdagingen aan bod. Zoals de heraanleg van wegen, de herinrichting van stations-, marktplein- en schoolomgevingen, de herontwikkeling van klassieke verkavelingswijken en de nieuwe invulling van woonuitbreidingsgebieden. Dit zijn het soort locaties en opgaven die overal in de regio voorkomen en die een handvat bieden om aan de slag te gaan.

Mogelijke antwoorden op deze vraag worden geïllustreerd en bediscussieerd tijdens drie thematische webinars, die raken aan de uitdagingen die in de drie demonstratieprojecten onderzocht en ontwikkeld werden.

Het eerste webinar op 14 mei focust op de open ruimte in de OVK-regio. Vele gemeenten koesteren deze maar worstelen tegelijkertijd met een ontwikkelingsdruk. Hoe kunnen we deze kostbare open ruimte veilig stellen, maar toch verdere ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren?

Het tweede webinar op 28 mei richt zich op gedeelde mobiliteit in de OVK-regio. Vele initiatieven zijn al in gang gezet maar een structurele ondersteuning ontbreekt nog op vele plaatsen. Hoe kan er, voortbouwend op de vele kleine initiatieven een systeemverandering teweeg gebracht worden en welke nieuwe types ruimte moeten hiervoor ontwikkeld worden?

Het derde en laatste webinar op 11 juni kijkt naar de energiewijk in de OVK-regio. Hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde? Hierbij wordt ook de link gelegd naar het IABR–Atelier Rotterdam, dat al enkele jaren werkt aan hoe de energietransitie op wijkniveau hefboom kan zijn voor een meer sociaal-inclusieve manier van stadmaken.

Vier woontypologieën voor Energiewijk in Eeklo

beeld: plusoffice, enprove