IABR-

Tijdens de eerste editie van de IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is met workshops in de wijk waarin concrete cases werden verkend en met een programma dat inzette op bewustwording en activering, toegewerkt naar handelingsperspectief voor de bewoners van BoTu.
Het kwam vervolgens goed uit dat, direct na IABR–2018, het nieuwe college van B&W van Rotterdam BoTu aanwees als een van de eerste wijken in de stad die van het aardgas af moeten in een proces dat wordt ingebed in een integrale duurzame gebiedsaanpak. Dat betekent urgentie én, heel belangrijk, dat er ook heel concreet zicht is gekomen op implementatie.
En daar kwam nog eens bij dat burgemeester Aboutaleb aan de wijk en aan iedereen die aan de toekomst ervan wil bijdragen, heeft gevraagd om met plannen te komen voor hoe BoTu in de komende tien jaar sociaaleconomisch op het gemiddelde niveau van Rotterdam gebracht kan worden.

Lancering Veerkrachtig BoTu 2028

foto: Arnoud Molenaar

Door een brede coalitie, waaronder de IABR, is vervolgens gewerkt aan het programma Veerkrachtig BoTu 2028en in het spoor daarvan aan een open oproep, die beiden werden gelanceerd op 9 april, 2019.
Kortom, er is stad-breed een stevige dynamiek ontstaan als het gaat om het koppelen van de energietransitie aan urgente sociaal-maatschappelijke opgaven in Bospolder-Tussendijken.

Op naar 2020
Op weg naar de biennale van 2020 werken de IABR en haar partners samen met partijen en bewoners in BoTu aan projecten die op implementatie zijn gericht, en waar het maar kan op zo’n manier dat de capaciteit in de wijk om zelf aan de slag te gaan met de energietransitie toeneemt. Want wanneer na 2020 de schop in de grond gaat, moet BoTu zich de energietransitie ook toe kunnen eigenen. De energietransitie gebruiken als een hefboom voor meer sociale gelijkheid lukt alleen maar als zo’n alternatieve aanpak vertrekt vanuit de logica en behoeften van de bewoners van de wijk zelf en daarom breed omarmd kan worden. Alleen dan wordt de energietransitie daadwerkelijk een inclusief stadsproject dat uit is op het maximaliseren van sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

Voorbeeld: Resilient School De Dakparkschool
Het College van Bestuur van Stichting BOOR wil van de Dakparkschool (voorheen basisschool De Boog) de eerste Resilient School van BoTu maken. Het is een voorbeeld van hoe de energietransitie in de wijk concreet wordt opgepakt, in dit geval als een kans om het binnenklimaat in de school te verbeteren en een klimaatbestending schoolplein te ontwerpen. Het dak wordt een collectief zonnedak waarop wijkbewoners samen energie kunnen opwekken. En last but not least, het hele proces wordt aangegrepen om de leerlingen klimaatbewuster te maken, resilience wordt geïntegreerd in het lesprogramma.
De Resilient School is een van de ‘eerste generatie’–projecten die de komende jaren samen moeten gaan optellen tot Energiewijk Bospolder-Tussendijken. Een strategie die ervoor moet zorgen dat de energietransitie niet alleen concreet gestalte krijgt, maar waarbij dat zó gebeurt dat de transitie meerwaarde oplevert in de wijk, voor alle bewoners – cruciaal voor draagkracht in deze kwetsbare wijk.

Zo komt alles in BoTu samen: de maatschappelijke uitdagingen en de klimaatdoelstellingen, de mondiale opgave en de concrete opgaven in de wijk, het langetermijnperspectief en de implementatie van concrete projecten in het hier en nu. Samen moeten ze gaan optellen naar een van de eerste Rotterdamse energiewijken.


In Bospolder-Tussendijken werkt IABR–Atelier Rotterdam samen met een groeiende alliantie van partijen: Delfshaven Coöperatie, gemeente Rotterdam (met: Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Resilient Rotterdam, Stadsmarinier), Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havensteder, ERA Contour, Rebel, Stichting BOOR & de Dakparkschool, De Speeldernis, Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Veldacademie en anderen.