IABR-2020-

Voor de Test Site M4H+ heeft het IABR–Atelier Rotterdam in 2018 onderzoek verricht naar wat een “circulaire gebiedsontwikkeling” voor het gebied is of kan betekenen, en welke condities en coalities nodig zijn om dit op gang te brengen. Het onderzoek, Wat heb je nodig?, uitgevoerd door Team1010, geeft inzicht in kansrijke stromen, in betrokken partijen/bedrijven en in de nog ontbrekende schakels (missing links), die voor een circulaire toekomst van M4H geadresseerd moeten worden. Ook werden door Team1010 guiding principles voor een duurzame transitie voorgesteld die zijn vertaald naar en geïntegreerd in het Ruimtelijk Raamwerk dat begin 2019 door DELVA Landscape Architecture / Urbanism samen met Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam is ontwikkeld en door het gemeentebestuur en de directie van het Havenbedrijf is goedgekeurd.

Eén van de acht guiding principles voor duurzame gebiedsontwikkeling zoals ontwikkeld door DELVA Landscape Architecture / Urbanism samen met Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam / IABR⎼Atelier Rotterdam

Hoe nu verder?
Het Programmabureau M4H (PBM4H) constateert enorm veel belangstelling bij bedrijven en kennisinstellingen om M4H daadwerkelijk en in brede zin als proeftuin voor de nieuwe economie te ontwikkelen. Partijen zien M4H als leeromgeving, onderzoeksobject en onderwerp voor debat. Enkele zijn daarin al actief, zoals het Keilecollectief en Studio Makkink & Bey. Er worden veel verbindingen gelegd, maar bij dit alles rijst de vraag: hoe wordt M4H ook echt een leeromgeving, hoe ontwikkel, behoud en verspreid je bestaande en nieuwe kennis en kunde en zet je die concreet in voor de ontwikkeling van het gebied, hoe betrek je relevante partijen daarbij, en hoe kom je tot actie?
Er is op dit moment vooral behoefte aan een connector, aan een platform dat programmatisch verbindt, thema’s en/of opgaven signaleert en van daaruit kennisontwikkeling activeert. Wat PBM4H nodig acht, is een onafhankelijk platform dat partijen, kennis en onderzoeksresultaten aan elkaar weet te koppelen en vanuit deze positie richting bestuur, marktpartijen en aanwezige communities opgaven weet te agenderen en partijen daarop weet te binden.

De IABR vestigt zich in het Keilepand
De IABR blijft natuurlijk enthousiast over de mogelijkheden die de Test Site M4H+ biedt, nu en op langere termijn. Daarom verhuist zij in 2020 ook naar het Keilepand, dat centraal in het gebied ligt.

Keilepand

foto: Frank Hanswijk

De opgave die in M4H speelt, past naadloos bij de ambitie van de IABR om lokaal, in Rotterdam, concreet aan de grote opgaven bij te dragen een aanpak waarbij zij haar doelstellingen en haar functies als internationaal platform en onderzoek & ontwikkel-instelling combineert.
Als onderzoekend platform zet de IABR daarom, samen met andere partijen in M4H, in op een meerjarig traject van 'al lerend gebied-ontwikkelen’: op resultaat gerichte gebiedsontwikkeling dus maar wel in een leeromgeving.
Dit sluit heel goed aan bij een van de kernvragen die IABR–2020 stelt: kunnen we, als stadsmakers, goed nadenken over zowel hoe we het doen als voor wie we het doen, terwijl we het doen?

Rianne Makkink en Jurgen Bey

foto: Fred Ernst

IABR–2020–Co-Curatoren M4H+
Daarom heeft de IABR in goede samenspraak met PBM4H besloten om Rianne Makkink en Jurgen Bey (Studio Makkink & Bey, gevestigd in M4H) te benoemen tot co-curator Water as Leverage met de specifieke opdracht de Test Site M4H+ een stap verder te brengen. Zij gaan het idee voor het hierboven benoemde platform ontwikkelen en vertalen naar een biennale programma in 2020. Met als centrale vraag hoe van kennis tot actie te komen, hoe van M4H echt een interactieve leeromgeving te maken, waar de ontwikkeling, het behoud en de verspreiding van kennis concreet ingezet kan worden voor daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied.
Met als kapstok de guiding principles die door het IABR–Atelier Rotterdam zijn ontwikkeld en die zijn opgenomen in het Ruimtelijk Raamwerk, gaan Makkink en Bey, uiteraard samen met de andere curatoren van IABR–2020, de IABR, PBM4H en sleutelfiguren in het gebied, verder verkennen en verbeelden welke toekomstig M4H we kunnen willen.
Over het resultaat, WATERSCHOOL M4H+, lees je hier meer.


De Test Site M4H+ is een samenwerking van de IABR, het Programmabureau M4H, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.