IABR-2020-

Onder de noemer Bouwstenen voor een Coöperatieve Aanpak zijn in de zomer van 2019 door het IABR–Atelier Rotterdam in de wijk Bospolder-Tussendijken twee parallelle verkenningen naar ‘de lokale energie’ uitgevoerd: een onderzoek naar de ruimtelijk-energetische bouwstenen die nodig zijn en een voornamelijk antropologische verkenning van de gekende en van nog niet in kaart gebrachte, onzichtbare sociaal-maatschappelijke netwerken in BoTu. Samen zijn ze in 2020 ingezet voor het ontwikkelen van een Lokaal Energie Actie Plan: LEAP.


Potentiële warmtebronnen in BoTu

IABR–Atelier Rotterdam - PosadMaxwan & Generation.Energy

Ruimtelijk-energetische bouwstenen
Het onderzoek naar de ruimtelijk-energetische bouwstenen, in opdracht van IABR uitgevoerd door PosadMaxwan & Generation.Energy, heeft de potenties voor het opwekken, besparen, opslaan en uitwisselen van energie in kaart gebracht. Wat zijn kosten en baten, hoe kan samenhang ontstaan en hoever kunnen we komen als het doel is om in 2050 CO2-neutraal te zijn?
Het resultaat is een pakket van mogelijk te nemen maatregelen, van ruimtelijk-energetische bouwstenen die ieder een ‘waarde’ zijn toebedeeld op basis van vragen als hoe presteert een bouwsteen voor wat betreft duurzaamheid, en op welke schaal; vraagt de bouwsteen inzet van individuen of van het collectief; en kan er een business case voor ontwikkeld worden of is publieke financiering nodig?

Het onderzoek kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Sociaal-maatschappelijke bouwstenen
Het onderzoek naar de rol die bekende maar vaak ook onzichtbare sociaal-maatschappelijke netwerken in de wijk bij de energietransitie kunnen spelen, is uitgevoerd door vier lokale partijen die BoTu goed kennen en die nauw samenwerkten, Transformers, Beekhuizen Bindt, Eliza Works en Steps2Inspiration. Het onderzoek was ook een antropologische verkenning van het zelfbeeld van BoTu, van de noden en problemen nu en de behoeften en wensen voor de toekomst waarmee de bewoners zich vereenzelvigen.

Het onderzoek kan onderaan deze pagina worden gedownload.

(On)zichtbare sociale netwerken in BoTu

IABR–Atelier Rotterdam - Transformers, Beekhuizen Bindt, Eliza Works, Steps2Inspiration

LEAP
Met de uitkomsten van de twee verkenningen maakte het IABR–Atelier in 2020 de volgende stap, een LEAP, een Lokaal Energie Actie Plan. Dit behelst een geheel andere dan de gebruikelijke aanpak van de energietransitie. Met meenemen van de potentie van de sociaal-economische en de ruimtelijk-energetische bouwstenen is verkend welke trajecten en projecten tot stand kunnen komen vanuit de samenwerking met de actieve lokale netwerken, en hoe op die manier een door de bewoners in de wijk gedragen transitie-pad naar 2030 kan worden ingezet.

Een inleidende tekst over het LEAP kan onderaan deze pagina worden gedownload

Naar een LEAP

© IABR, Ooze

Met het LEAP, dat is onderzocht en ontwikkeld door het Rotterdamse OOZE Architects and Urbanists, dook het IABR–Atelier Rotterdam diep in Bospolder-Tussendijken om te (kunnen) verkennen hoe de energietransitie als hefboom kan dienen voor een bredere kwaliteitssprong waarbij tevens invulling wordt gegeven aan het realiseren van de Sustainable Development Goals op het schaalniveau van de wijk.

CASUS 1: OBS DAKPARKSCHOOL EN BINNEN GEBIED
De eerste casus voor het LEAP, een onderzoek naar een integrale verduurzaming van de OBS Dakparkschool en het binnen gebied dat de school deelt met het Centrum voor Cultuur en Participatie (CCPR) en de Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum (RMC), kan onderaan deze pagina worden gedownload.

naar een duurzame Dakparkschool met binnenterrein

Zo wordt BoTu ook een test site die nieuwe inzichten en een andere aanpak kan opleveren voor het realiseren van de energietransitie in andere wijken in Rotterdam en daarbuiten. Deze rol van BoTu als sociaal-ruimtelijk-energetisch laboratorium wordt belicht tijdens IABR–DOWN TO EARTH, met name in de tentoonstelling ENERGIE, VAN WIE?


Het IABR–Atelier Rotterdam: Energietransitie is een initiatief van de IABR en wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling en Resilient Rotterdam)