IABR-2016-

16-17
mrt, 2017
09:00 - 17:00
mrt, 2017
09:00 - 17:00

MASTERCLASS ONTWERPKRACHT 3

iabr + architectuur lokaal

Master Class Zorgzame Buurten
Gezondheid en zorg spelen een steeds belangrijkere rol in de stadsontwikkeling, ook als het gaat om stedelijke economie en werkgelegenheid. Het krachtenveld waarbinnen geopereerd moet worden is volop in transitie. Er vindt een decentralisatie plaats van zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Daarnaast consolideert de gezondheidseconomie en komt deze steeds meer in handen van een aantal grote partijen die weinig verankerd zitten in de lokale praktijk. De relatie tussen inkomens- en opleidingsniveau enerzijds en gezondheid en levensverwachting anderzijds wordt in steeds meer onderzoeken bevestigd. Gezondheidsbeleid is daarmee ook sociaal beleid geworden. De nadruk verschuift van ‘cure’ naar ‘care’ en er ontstaan nieuwe condities voor gemeenten, verzekeraars en zorgtehuizen. Hoe kunnen lokale en regionale overheden beleid ontwikkelen voor een gezonde en sociaal inclusieve stad?

Focus
De Master Class Zorgzame Buurten richt zich op gezondheid als sociaal vraagstuk en biedt concrete handvaten hoe gezondheid en stadsontwikkeling beter aan elkaar te koppelen zijn. De deelnemers gaan op zoek naar wat bestuurders kunnen doen, welke partners nodig zijn en welke ruimtelijke factoren kunnen worden benut of versterkt teneinde een gezonde, inclusieve stad te creëren.

Drie aspecten staan centraal:
1. De noodzaak en kans om de koppeling te maken tussen het ruimtelijke domein en de sociaal-economische investeringen in gezondheid door sociaal programma een plek te geven in stadsplanning en -ontwikkeling;
2. Onderzoek naar hoe gemeenten (grondposities, vastgoed) en zorgverzekeraars (vastgoed, zorgaanbod) optimaal kunnen samenwerken aan de sociaal-ruimtelijke agenda;
3. Formuleren hoe de overheid (als choreograaf) het (zorg)speelveld kan organiseren en samenwerkingen kan stimuleren tussen de fragiele én kapitaalkrachtige actoren (stadsontwikkeling, investeringen, verdienmodellen).

De Master Class bouwt voort op de resultaten van het IABR–2016–Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad.
Voor meer achtergrond informatie klik hier.

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).


Datum: 16 en 17 maart
Locatie: Brussel
Master:
Joachim Declerck (IABR–Atelier Utrecht, Architecture Workroom Brussel)
Ontwerpbureaus: Architecture Workroom Brussel, De Smet Vermeulen architecten, MUST Stedebouw


Master Classes Ontwerpkracht
Gemeenten en provincies in Nederland zien zich geconfronteerd met nieuwe en steeds complexere opgaven ten gevolge van de financiële en economische crisis, nieuwe maatschappelijke prioriteiten, snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende rollen van de verschillende overheden. Op alle bestuursniveaus wordt gezocht naar nieuwe methoden en visies voor ruimtelijke ontwikkeling en naar de coalities die deze ook daadwerkelijk kunnen realiseren.
Om capacity building te stimuleren en integrale en toekomstbestendige ontwikkelperspectieven te verkennen heeft de IABR opdracht gegeven aan Architectuur Lokaal om drie Master Classes Ontwerpkracht te organiseren.

Voor meer informatie klik hier.